4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"Leśni ludzie" 
im. Janusza Korczaka

Hufiec Dąbrowa Górnicza
Chorągiew Śląska
   Związek Harcerstwa Polskiego

Harcerstwo w latach 1945 - 1996

1945-1946:
Prowadzone są CAS-y, czyli Centralne Akcje Szkoleniowe (jako odpowiedź na problem braku kadry).

1948:
HSP - Harcerska Slużba Polsce - program harcerstwa polskiego obejmujący pomoc w odbudowie kraju. Połączenie w ZHP pionów żeńskiego i męskiego.

03.1949:
Ograniczono wiek młodzieży harcerskiej do 15 lat (a wkrótce do 14 lat). W konsekwencji ulegają rozpadowi liczne drużyny. Zlikwidowano "Na Tropie"- jedyne funkcjonujące jeszcze pismo harcerskie. Harcerski ruch wydawniczy zamarł.

1950:
Zakaz używania stroju i odznak harcerskich, nowe Prawo i Przyrzeczenie.

15.10.1950:
Wcielenie ZHP w struktury Związku Młodzieży Polskiej

1.06.1951:
Miejsce ZHP zajmuje Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej. OH ZHP zaprzestała stosowania metodyki harcerskiej i była kopią radzieckich pionierów (białe koszule, czerwone chusty, komunistyczna odznaka - tzw. "czuwajka" – zamiast krzyża itp).

05-06.1956:
Wyodrębnienie się Organizacji Harcerskiej (w ramach ZMP), zmiana nazwy naOrganizacja Harcerska Polski Ludowej(OHPL), powrót do tradycyjnego munduru i nazw.

8-10.12.1956:
Na krajowym zjeździe działaczy harcerskich w Łodzi ("Zjeździe Łódzkim") reaktywowano ZHP wraz z tradycjami i mundurami, na których ponownie zagościły krzyże i lilijki.
ZHP włączyło się od razu w bardzo aktywną służbę Polsce - po roku 1956 zorganizowano wiele akcji, m.in.:
- Zamonit - na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (odbudowa i rozbudowa),
- Bieszczady 40, Bieszczady 2000 (zagospodarowanie Bieszczad),
- 1001 Frombork, Frombork 2000 (odbudowa i rozbudowa Fromborka),
- Alerty Naczelnika (centralne akcje programowe ZHP) - zadania realizowane w tym samym czasie przez wszystkie jednostki harcerskie.

1957:
Powstaje Rozgłośnia Harcerska.

1958:
Odejście z ZHP wielu instruktorów szaroszeregowych.
Powstaje "Nieprzetarty Szlak", skupiający drużyny dla niepełnosprawnych

1965:
Pierwszy alert Naczelnika ZHP ("Harcerski zwiad wiosenny")

06.1973:
Powstała Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP), do której weszły wszystkie istniejące wówczas organizacje młodzieżowe, w tym i ZHP (do 1981 roku).

1973-1981:
Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej (jako program harcerstwa starszego w ZHP). Drużyny HSP zamiast szarych i zielonych mundurów używały beżowych koszul, czerwonych krajek i bordowych beretów.

1974:
Początek operacji "Bieszczady 40"

22.11.1980:
Powstało w Warszawie porozumienie Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Głównym założeniem KIHAM-u było odrodzenie moralne harcerstwa w duchu tradycyjnego tekstu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego (z 1932 roku), odkomunizowanie ruchu, nawrót do skautowych metod wychowawczych. Jego symbolem była lilijka przewiązana węzłem płaskim (stąd zwyczajowa nazwa "Ruch płaskiego węzła").

1981:
Obraduje VII Zjazd ZHP, który zalegalizował działalność ruchów programowych, lecz nie dokonał zasadniczych zmian w Związku (m.in. przywrócono tradycyjną półokrągłą lilijkę). ZHP przestaje być członkiem FSZMP.

06.1981:
Z ZHP wystąpił Krąg Instruktorów "Zawisza" z Lublina, który powołał do życia nową organizację harcerską pod nazwą "Niezależny Ruch Harcerski" (NRH).

13.12.1981:
Wprowadzenie stanu wojennego i internowanie działaczy opozycji, w tym wielu harcerzy. Związek, jako jeden z nielicznych, nie został zdelegalizowany. Rozpoczął się okres szykan i represji. Zakazano działania NRH (który zszedł do podziemia).

1982:
Pod presją władz Porozumienie KIHAM zostaje rozwiązane.

1983:
II pielgrzymka papieża do Polski. Harcerze ze środowisk KIHAM organizują służbę sanitarną i porządkową, która wspiera służby kościelne. Efektem tej "Białej Służby" było utworzenie półtajnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Drużyny uczestniczące w Ruchu wróciły do tradycyjnego Prawa i Przyrzeczenia, tradycyjnego systemu stopni i sprawności harcerskich, tradycyjnych metod pracy. Ruch miał swoje władze naczelne i swoją własną, tajną strukturę. Jednocześnie członkowie Ruchu zewnętrznie niczym nie odróżniali się od tych z ZHP.

1985:
W Koninie powstaje Polska Organizacja Harcerska (POH).

1987:
III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - II Biała Służba.

1988:
ZHP organizuje Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa Polskiego na polach grunwaldzkich.

12.02.1989:
PowstajeZwiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W skład ZHR weszły organizacje harcerskie: Promieniści, Betanie, Harcerski Niezależny Ruch Liturgiczny, Polskie Bractwo Skautowe, Luzarowcy i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej.W Krakowie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego - rok założenia 1918, który jest próbą odbudowy przedwojennego ZHP.

2.12.1989:
Powstaje Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". W następnych latach, po dziś dzień, tworzą się nowe organizacje harcerskie.

12.1990:
Obraduje XXIX Nadzwyczajny Zjazd ZHP (XXVIII obradował w październiku) Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie z 1932 roku.

1992:
Połączenie ZHR i ZHP - rok założenia 1918.

1995:
XXIX Zjazd ZHP w Warszawie - hasło przewodnie brzmiało "W drodze". Zredagowało m.in. ważną uchwałę o rozwoju duchowym w ZHP

3-15.08.1995:
Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Poznaniu dokonuje ostatnich zmian w Statucie, które stały na przeszkodzie przynależności ZHP do światowego skautingu (m.in. przywrócona jedna rota Przyrzeczenia Harcerskiego).

3-15.08.1995:
Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu - celem zlotu było ukazanie oblicza programowego polskiego harcerstwa, integracja harcerstwa wokół ważnych problemów w kraju, a także zbliżenie wszystkich działających w kraju i poza jego granicami organizacji harcerskich w dążeniu do jedności; taki program wywodzi się z nadrzędnej idei Zlotu - "Łączy nas Polska"

1996:
ZHP zostaje ponownie członkiem międzynarodowych organizacji skautowych: Światowej Organizacji Skautów (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek (WAGGGS).
Kreator stron internetowych - strona bez programowania